Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PRODÁVAJÍCÍ:
Pavel MRSKOŠ, Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou 466 01, Česká republika
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 13933434
DIČ: CZ5906100365
Ž.L = Č.J - ZU/00166/98/HA zapsaný živnostenským úřadem Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Sídlo provozovny: Vysoká 96, Jablonec nad Nisou 466 02

Smluvní stranou našeho internetového obchodu je kupující, který se dále rozlišuje na:
- kupující spotřebitel (= každý člověk, který  nakupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná § 419 OZ).
- kupující podnikatel (= každá osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost, osoba, která uzavírá smlouvy při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Dále pak osoba zapsaná v obchodním rejstříku § 420 a § 421 OZ)

  1. OBJEDNÁVKA SBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující si vybere ze zboží nabízeného v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího /www. nářadí-amat.com/ a vybrané zboží si objedná prostřednictvím objednávkového formuláře.

Kupující je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. Nesprávně či neúplně vyplněný objednávkový formulář nebude zpravidla možno považovat za řádnou objednávku.

Je-li kupující spotřebitel kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetí objednávky dodavatelem.

Je-li kupující podnikatel je odeslaná objednávka návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká momentem doručení závazného potvrzení s tímto návrhem - tedy až vyřízením objednávky.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit všechny údaje na objednávce. Dále je kupujícímu umožněno seznámit se s obchodními a reklamačními podmínkami.

Objednávka je dokončena stisknutím tlačítka "Objednat s povinností platby". Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit.

Pokud byl objednávkový formulář správně odeslán, obdrží kupující automatickou odpověď z administrace obchodu. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část nebo odstoupit od kupní smlouvy a to v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy u zboží označeném dostupnost "Na dotaz" a "Momentálně nedostupné"

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena. Za zjevnou chybu v ceně se považuje např. situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dalšího postupu. V případě, že Vám zašleme novou pozměněnou nabídku, je nová smlouva uzavřena ve chvíli kdy nabídku potvrdíte.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní poplatky) si hradí kupující sám.

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu.
Při registraci uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba  celkové ceny bude kupujícím zaplacena po uzavření smlouvy a před předáním zboží.
Úhradu lze provést těmito způsoby:
- Osobní odběr na prodejně: hotově nebo platební kartou
- Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 3 pracovních dnů.
- Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu. Poskytovatelem platební brány je:  Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6 – IČ: 28935675
- Dobírkou při převzetí zboží - cena 40,-Kč vč.DPH
- Na splátky - prostřednictvím společnosti ESSOX

  1. DOPRAVA - DORUČENÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží bude dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době dopravcem PPL, DPD, DHL, obvykle do 2-5 pracovních dnů od došlé objednávky.
Pokud bude dostupnost zboží delší než 5 pracovních dnů, dodavatel o tomto bude kupujícího neprodleně informovat.
Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., OZ).

 Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (kupující spotřebitel)

Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14. dní od převzetí zboží. (V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Zboží zasílejte na adresu provozovny prodávajícího:
Pavel Mrskoš - AMAT
Vysoká 96
Jablonec nad Nisou
466 02
Neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Kupující může od smlouvy odstoupit elektronickou cestou na e-mailovou adresu obchod@naradi-amat.com , info@amat.cz nebo v provozovně dodavatele. V obou případech je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. V případě osobního odběru zboží na prodejně je nutné předložit originál dokladu o koupi. Formulář pro odstoupení naleznete ZDE

Pokud kupující spotřebitel využil práva odstoupení od smlouvy ve 14. denní lhůtě, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě smlouvy získal. Pokud bylo zboží poškozeno, zničeno nebo opotřebováno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli náhradu škody a započíst svůj nárok při vrácení kupní ceny.
Prodávající je povinen v takovém případě vzniklou škodu prokázat.

Odstoupí li kupující spotřebitel od smlouvy, má nárok také na vrácení ceny za dopravu.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Částka bude vrácena  stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě odstoupení od smlouvy bude cena vrácena do 14.dnů ode dne účinnosti odstoupení, avšak nebude vrácena dříve, než kupující zboží doručí  na adresu provozovny nebo prokáže, že zboží odeslal..

Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží nese sám spotřebitel a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

-  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

-  dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KUPNÍCH STRAN

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


v Jablonci nad Nisou 1.1. 2024


×

Splátková kalkulačka ESSOX